Ogólne warunki handlowe

Villa Iréne

17. novembra 3, 914 51 Trenčianske Teplice

Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki handlowe określają prawa i obowiązki właściciela obiektu, którym jest spółka WIRTSCHAFT, s.r.o., siedziba: ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, REGON: 44 306 423, organ rejestrowy: Rejestr Handlowy Sądu Okręgowego Trnawa, oddział Sro, nr 22293/T (w dalszej części dokumentu zwany jako Właściciel) oraz Klienta, wynikające z umowy zakwaterowania pomiędzy Właścicielem i Klientem (w dalszej części dokumentu zwanej jako umowa zakwaterowania), w celu świadczenia i korzystania z usług rekreacyjnych (w dalszej części dokumentu zwanych jako usługi hotelarskie), w pomieszczeniach obiektu Villa Irene, pod adresem: ul. 17. novembra 3, 914 51 Trenczyńskie Cieplice (w dalszej części dokumentu zwanego jako Obiekt).

1.2. Niniejsze warunki handlowe dotyczą umowy zakwaterowania zawartej zgodnie z punktem 1.1 warunków handlowych w formie rezerwacji dokonanej przez internet (online) oraz wykorzystania systemu rezerwacji online Właściciela, warunków płatności i anulowania rezerwacji online dokonanej przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Właściciela www.villairene.skjak również wszystkich pozostałych praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego powstałego w wyniku rezerwacji online.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe Właściciela:

Nazwa handlowa: WIRTSCHAFT, s.r.o.
Siedziba: ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Republika Słowacka
REGON: 44 306 423
Organ rejestrowy: Rejestr handlowy Sądu Okręgowego Trnawa, oddział Sro, nr 22293/T
NIP: 2022657406
NIP EU: SK 2022657406

Dane kontaktowe Właściciela:

Adres e-mail: recepcia@villairene.sk
Nr telefonu: +421 915 059 536
Adres do korespondencji: WIRTSCHAFT, s.r.o., ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Republika Słowacka
Adres w przypadku składania reklamacji: WIRTSCHAFT, s.r.o., ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Republika Słowacka
Osobiście w siedzibie Właściciela, pod adresem: ul. 17. novembra 3, 914 51 Trenczyńskie Cieplice

Rachunek bankowy na użytek przelewów dla Właściciela:

Nazwa banku: VÚB a. s.
IBAN: SK66 0200 0000 0024 9601 2556
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Organ nadzoru:

Słowacka Inspekcja Handlowa
ddział SOI dla kraju trnawskiego

ul. Pekárska 23, 917 01 Trnawa 1
Wydział Nadzoru
nr tel.: 033/5512 689, 033/5512 690
nr faksu: 033/5512 656

1.3. Poprzez przesłanie rezerwacji online Właścicielowi za pośrednictwem strony internetowej Właściciela (www.villairene.sk) Klient wyraża swoją zgodę na to, aby umowa zakwaterowania pomiędzy Klientem i Właścicielem, jak również stosunek powstały podczas lub w związku z zawarciem umowy zakwaterowania bądź podczas reklamacji usług hotelarskich świadczonych przez Właściciela był regulowany przez niniejsze warunki handlowe.

1.4. Niniejsze warunki handlowe są nierozerwalną częścią umowy zakwaterowania. W przypadku gdy Klient i Właściciel pisemnie uzgodnią inne warunki od tych określonych w niniejszych warunkach handlowych, postanowienia takiego pisemnego uzgodnienia mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami handlowymi.

1.5. Właściciel i Klient uzgodnili, że w przypadku gdy stosunek obowiązków powstały między nimi poprzez zawarcie umowy zakwaterowania lub powstały pomiędzy nimi w związku z zawarciem umowy zakwaterowania zawiera element międzynarodowy (np. Klient jest obywatelem innego kraju niż Republika Słowacka), stosunek taki będzie regulowany zgodnie z prawem Republiki Słowackiej.

1.6. Właściciel i Klient uzgodnili, że rozpatrywaniem i rozstrzyganiem sporów między nimi w związku ze stosunkiem obowiązków powstałym pomiędzy nimi poprzez zawarcie umowy zakwaterowania lub w związku ze stosunkiem obowiązków powstałym pomiędzy nimi w zawiązku z zawarciem umowy zakwaterowania, w przypadku gdy stosunek ten zawiera element międzynarodowy, zajmą się prawomocne sądy Republiki Słowackiej.

1.7. Niniejsze warunki handlowe dotyczą Klienta, który jest konsumentem zgodnie z postanowieniami par. 2 lit. a) Ustawy nr 250 z Dz.U. 2007 r. o ochronie użytkownika z późn. zm. Stosunki prawne pomiędzy Właścicielem i Klientem, który jest konsumentem, nieokreślone w niniejszych warunkach handlowych są regulowane właściwymi przepisami prawnymi, a szczególnie postanowieniami Kodeksu handlowego, Ustawy nr 22 Dz.U. z 2004 r. o handlu drogą elektroniczną i o zmianie i uzupełnieniu Ustawy nr 128 Dz.U. z 2002 r. o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumenta i o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów w treści Ustawy nr 284 Dz.U. z 2002 r. z późn. zm., Ustawy nr 250 Dz.U. z 2007 r. o ochronie użytkownika i o zmianie Ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372 Dz.U. z 1990 r. o przestępstwach z późn. zm. oraz Ustawy nr 102 Dz.U. z 2014 r. o ochronie konsumenta podczas sprzedaży towaru lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza siedzibą Właściciela oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów z późniejszymi zmianami i Ustawy nr 391 Dz.U. z 2015 r. o alternatywnym rozstrzyganiu sporów konsumenckich i o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów.

1.8. Niniejsze warunki handlowe dotyczą również odpowiednio Klienta, który nie jest konsumentem.

1.9. Jeżeli Klient poda REGON, oznacza to, że nie jest konsumentem i podczas zawierania umowy nie występuje jako konsument.

2. Rezerwacja online

2.1. Klient ma prawo korzystać z rezerwacji online tylko w przypadku, jeśli zgadza się na niniejsze warunki handlowe. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszymi warunkami handlowymi przed dokonaniem rezerwacji. Przy dokonywaniu kolejnych rezerwacji online, Klient jest zobowiązany za każdym razem do zapoznania się z aktualną wersją warunków handlowych. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków handlowych, przy czym zmiana warunków handlowych wchodzi w życie w dniu ich publikacji na stronie internetowej Właściciela. Poprzez potwierdzenie rezerwacji Klient wyraża zgodę na niniejsze warunki handlowe.

2.2. Poprzez korzystanie z systemu rezerwacji online Klient oświadcza, że ma co najmniej 18 lat i może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.3. Poprzez przesłanie rezerwacji Klient potwierdza, że Właściciel przed ostatecznym wysłaniem zamówienia zapoznał go ze wszystkimi informacjami zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 Ustawy nr 102 Dz.U. z 2014 r. o ochronie konsumenta podczas sprzedaży towaru lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza siedzibą Właściciela oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów z późniejszymi zmianami.

2.4. Klient podczas zawierania umowy zakwaterowania za pośrednictwem strony internetowej Właściciela www.villairene.sk, klika zakładkę REZERWACJA, co otwiera formularz rezerwacji – Twoja rezerwacja, w którym poprzez zaznaczenie właściwych dat w kalendarzu (oznaczonych kolorem zielonym – wolne terminy) wybiera okres, podczas którego jest zainteresowany uzyskaniem usług hotelarskich w celach rekreacyjnych oraz podaje liczbę osób dorosłych i dzieci, dla których dokonuje rezerwacji usług hotelarskich. W przypadku zainteresowania usługami hotelarskimi zgodnie z wyznaczonymi kryteriami Klient kontynuuje rezerwację online poprzez kliknięcie na polu POTWIERDŹ ZAKWATEROWANIE, na podstawie czego zostanie skierowany do dalszej części formularza – Wybór rodzaju zakwaterowania. Wybór dat i liczbę osób można zmienić poprzez kliknięcie pola POPRAW REZERWACJĘ i następnie postępować zgodnie z pierwszym zdaniem niniejszego punktu.

2.5. W części formularza rezerwacji – Wybór rodzaju zakwaterowania Klient ma możliwość wyboru rodzaju zakwaterowania, z zakresu, jaki jest dostępny w wybranym przez niego okresie i odpowiedni dla liczby zakwaterowanych osób. Oferta każdego rodzaju zakwaterowania zawiera informację o typie, powierzchni, liczbie pokoi, liczbie osób, czy w danym pokoju znajduje się taras oraz informację o liczbie dób hotelowych i cenie za cały okres pobytu, jak również średniej cenie za jedną dobę. Poprzez kliknięcie pola SZCZEGÓŁY lub zdjęcia jednego z pokoi Klient otrzymuje kolejne informacje uzupełniające o dostępności i wyposażeniu pokoju wraz z galerią zdjęć. W przypadku zainteresowania konkretnym pokojem Klient klika pole WYBIERZ i zostaje skierowany do kolejnej części formularza rezerwacji – Wysłanie rezerwacji. Wybór rodzaju zakwaterowania można zmienić poprzez kliknięcie pola POPRAW REZERWACJĘ, anulowanie pierwotnie wybranego pokoju poprzez kliknięcie pola ANULUJ i powtórzenie wyboru zgodnie z pierwszym zdaniem niniejszego punktu.

2.6. W części formularza Wysłanie rezerwacji, Klient wypełnia swoje dane personalne, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania i przewidywany czas przyjazdu, ewentualnie inne niezbędne informacje w polu Uwagi. Klient równocześnie wybiera sposób płatności kartą płatniczą za pośrednictwem internetu lub przelewem bankowym. Klient podaje również kwotę zapłaty, przy czym ma możliwość zapłaty z góry całej kwoty za zakwaterowanie lub połowę kwoty za zakwaterowanie jako zaliczki (w dalszej części dokumentu zwanej jako opłata rezerwacji) i pozostałą kwotę po przyjeździe (ceny te nie zawierają opłaty klimatycznej zgodnie z aktualnymi Ogólnie obwiązującymi regulacjami miasta Trenczyńskie Cieplice, która jest pobierana na miejscu). W tej części formularza rezerwacji Właściciel ponownie oferuje Klientowi zaznajomienie się z warunkami handlowymi Właściciela, poprzez kliknięcie linku Warunki handlowe. Przed potwierdzeniem samej rezerwacji Klient potwierdza, że przeczytał warunki handlowe, klikając w formularzu odpowiednie oświadczenie dotyczące warunków handlowych. Aby kontynuować rezerwację, Klient klika pole ZAREZERWUJ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY i zostaje skierowany do ostatniej części formularza rezerwacji – Potwierdzenie rezerwacji.

2.7. Przed ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji (poprzez kliknięcie na pole ZAREZERWUJ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY) Klient ma możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji w jakimkolwiek momencie. Za pośrednictwem pola POPRAW REZERWACJĘ może w każdym momencie wrócić do poprzednich etapów sporządzania rezerwacji. Zawartość rezerwacji podczas jej dokonywania ukazuje się obok samego formularza.

2.8. W części formularza Potwierdzenie rezerwacji Klient, klikając pole ZAPŁAĆ, dokonuje zapłaty w wybrany sposób. Przesłanie opłaty Klient potwierdza na kolejnym ekranie, klikając pole POTWIERDŹ PŁATNOŚĆ.

2.9. Rezerwacja przesłana Właścicielowi jest wnioskiem o zawarcie umowy zakwaterowania na warunkach umownych zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. Rezerwacja jest przeznaczona dla Właściciela, który powinien ją przyjąć w terminie 3 dni od jej doręczenia.

2.10. Właściciel ma obowiązek potwierdzić Klientowi otrzymanie rezerwacji niezwłocznie po jej otrzymaniu. Takie potwierdzenie otrzymania nie jest potwierdzeniem wiążącej akceptacji rezerwacji zgodnie z punktem 2.11 niniejszych warunków handlowych i jego otrzymanie przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy zakwaterowania. Potwierdzenie zgodnie z niniejszym punktem ma jedynie charakter informacyjny w celu poświadczenia otrzymania formularza rezerwacji przez Właściciela, potwierdzenie będzie zawierać dane identyfikacyjne Właściciela i klienta, oznaczenie rodzaju zakwaterowania, liczbę dób hotelowych, liczbę osób, termin przyjazdu i wyjazdu, cenę zakwaterowania, wybór rodzaju płatności. Jeżeli jednak potwierdzenie, zgodnie z niniejszym punktem, zawiera również zdanie: „Potwierdzenie wiążącej akceptacji rezerwacji” lub inny tekst, z którego wynika, że potwierdzenie zgodnie z niniejszym punktem jest równocześnie potwierdzeniem wiążącej akceptacji rezerwacji, niniejsze potwierdzenie traktuje się w tym momencie jako Potwierdzenie wiążącej akceptacji rezerwacji, zgodnie z punktem 2.11 warunków handlowych; w takim przypadku potwierdzenie zawiera również dane zgodnie z drugim zdaniem następnego punktu warunków handlowych.

2.11. Umowa zakwaterowania pomiędzy Właścicielem i Klientem powstaje poprzez akceptację rezerwacji przez Właściciela, której Właściciel dokonuje poprzez przesłanie wiadomości e-mailem na adres Właściciela, przy czym wiadomość ta będzie zatytułowana jako „Potwierdzenie wiążącej akceptacji rezerwacji“. W momencie otrzymania akceptacji wiążącej umowa zakwaterowania zawarta na odległość wchodzi w życie. Wiadomość będzie zawierać dane identyfikacyjne Właściciela i Klienta, oznaczenie rodzaju zakwaterowania, liczbę dób hotelowych, liczbę osób, termin przyjazdu i wyjazdu, cenę za zakwaterowanie, wybrany sposób płatności, załącznikiem do e-maila będą niniejsze warunki handlowe. W razie potrzeby na adres e-mail Klienta zostaną przesłane również wszystkie dodatkowe informacje związane z jego rezerwacją. Właściciel nie ma obowiązku akceptacji rezerwacji przez otrzymaniem wpłaty za rezerwację.

2.12. Przed wiążącą akceptacją rezerwacji Właściciel, według własnego uznania, ma prawo zwrócić się z prośbą do Klienta o dodatkowe potwierdzenie rezerwacji, ewentualnie skontaktować się z Klientem w związku z zamówieniem rezerwacji (np. telefonicznie lub e-mailem).

2.13. Właściciel ma prawo odrzucić rezerwację, jeżeli Klient podczas zamówienia podał nieprawidłowe lub błędne dane, ze względu na dostępność lub inny powód, kiedy nie jest w stanie zaoferować Klientowi zakwaterowania na warunkach zawartych przez Klienta w rezerwacji, jeżeli nie uzgodni z Klientem zmiany tych warunków.

2.14. Właściciel ma prawo odrzucić rezerwację, jeżeli Klient w przeszłości naruszył warunki innej umowy zakwaterowania z Właścicielem.

2.15. O odrzuceniu rezerwacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Cena za zakwaterowanie lub opłata rezerwacji zapłacona przez Klienta przed odrzuceniem rezerwacji zostanie zwrócona przez Właściciela w terminie do 7 dni, na rachunek wskazany przez Klienta, jeżeli nie uzgodnią inaczej.

2.16. Właściciel ma prawo odstąpić od umowy zakwaterowania, jeżeli po akceptacji rezerwacji stwierdzi, że Klient, podczas dokonywania rezerwacji podał nieprawidłowe lub błędne dane bądź z ważnych powodów nie może zaoferować Klientowi zakwaterowania na warunkach zawartych przez Klienta w rezerwacji oraz jeżeli Właściciel nie może zapewnić prawidłowych usług hotelarskich. W przypadku odstąpienia od umowy zakwaterowania przez Właściciela z wymienionego powodu, Właściciel zwróci Klientowi wszystkie opłaty przyjęte w związku z umową zakwaterowania do 7 dni od odstąpienia od umowy zakwaterowania.

2.17. Zawartą umowę zakwaterowania Właściciel przechowuje za pośrednictwem trwałego nośnika przez 5 lat i Klient ma do niej dostęp na żądanie.

3. Anulowanie rezerwacji online, opłaty z tytułu rezygnacji

3.1. W myśl paragrafu 7 ust. 6 lit. k) Ustawy nr 102 z 2014 r. DzU o ochronie konsumenta w przypadku sprzedaży towaru lub oferowania usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza siedzibą Właściciela i o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów z późniejszymi zmianami, świadczenia usług hotelarskich w celach rekreacyjnych nie dotyczą postanowień o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w myśl paragrafu 7 ust. 1 i kolejne Ustawy nr 102 Dz.U. z 2014 r. o ochronie konsumenta podczas sprzedaży towaru lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza siedzibą Właściciela oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów z późniejszymi zmianami.

3.2. Klient ma prawo anulować rezerwację pobytu dokonaną przez internet (online) drogą elektroniczną lub pisemnie pocztą. Anulowanie rezerwacji dla Właściciela wchodzi w życie w dniu otrzymania oświadczenia o anulowaniu rezerwacji.

3.3. W przypadku anulowania rezerwacji pobytu, który chociaż w części obejmuje szczyt sezonu, na 60 dni lub więcej przed rozpoczęciem pobytu, Właściciel nie naliczy Klientowi opłaty z tytułu rezygnacji. W przypadku anulowania rezerwacji pobytu na okres sezonu normalnego na 14 dni lub więcej przed rozpoczęciem pobytu, Właściciel nie naliczy Klientowi opłaty z tytułu rezygnacji. Za szczyt sezonu uważa się: (i) okres od 23 grudnia właściwego roku kalendarzowego do 6 stycznia następnego roku kalendarzowego oraz (ii) okres od Wielkiego Czwartku (czwartek bezpośrednio poprzedzający Wielki Piątek) do wtorku bezpośrednio następującego po poniedziałku wielkanocnym; za sezon normalny uważa się okres roku kalendarzowego poza szczytem sezonu.

3.4. W przypadku anulowania przez Klienta rezerwacji pobytu, który chociaż w części obejmuje szczyt sezonu, później niż na 60 dni przed rozpoczęciem pobytu i w dzień rozpoczęcia pobytu, jak również w przypadku anulowania przez Klienta rezerwacji pobytu w okresie sezonu normalnego później niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu i w dzień rozpoczęcia pobytu, Właściciel ma prawo naliczyć opłatę z tytułu rezygnacji w wysokości 50% ceny zakwaterowania. Właściciel ma prawo wliczyć do opłaty z tytułu rezygnacji kwotę zapłaconej opłaty rezerwacji.

3.5. W przypadku poważnych powodów Klienta do anulowania rezerwacji pobytu, na podstawie oświadczenia i przedłożenia Właścicielowi wiarygodnych dowodów przyczyny powstania poważnych powodów, istnieje możliwość obniżki opłaty z tytułu rezygnacji, ewentualnie rezygnacji z tej opłaty. Rezygnacja z opłaty, ewentualnie jej obniżenie, nie jest jednak regulowane prawnie.

4. Warunki płatności

4.1. Wszystkie ceny za zakwaterowanie i wszystkie inne opłaty wymienione w niniejszych warunkach handlowych, są podawane w walucie Euro (EUR) i obejmują podatek VAT.

4.2. Klient ma obowiązek zapłacić za usługi hotelarskie cenę zgodnie z zaakceptowanym zamówieniem. Wraz z ceną za zakwaterowanie Klient ma obowiązek zapłacić opłaty w myśl niniejszych warunków handlowych, do których Właściciel zyskał prawo zgodnie z warunkami wymienionymi w niniejszych warunkach handlowych.

4.3. Do cen i opłat, zgodnie z poprzednim punktem, nie są wliczone opłaty bankowe Klienta za dokonanie zapłaty, ani koszty wykorzystania środków elektronicznych w celu komunikacji. Te opłaty i koszty ma obowiązek ponieść Klient na podstawie umowy Klienta z bankiem oraz na podstawie umowy Klienta z dostawcą internetu.

4.4. W przypadku rezerwacji pobytu dokonanej przez internet (online) opłatę rezerwacji (stanowiącej 50% ceny za zakwaterowanie) lub całą kwotę ceny za zakwaterowanie Klient zapłaci Właścicielowi w następujący sposób:

 1. bezgotówkowym przelewem na rachunek Właściciela IBAN: SK66 0200 0000 0024 9601 2556, BIC: SUBASKBX (bez opłaty, Klient płaci jedynie opłaty w swoim banku);
 2. bezgotówkowo za pośrednictwem karty płatniczej (akceptowane typy kart: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRON) podczas dokonywania rezerwacji, ewentualnie bezpośrednio po przesłaniu zamówienia (bez opłaty, Klient płaci jedynie opłaty w swoim banku).

4.5. Drugą połowę ceny za zakwaterowanie w przypadku wyboru opcji zapłaty rezerwacji i rezerwacji online, Klient może zapłacić po przybyciu na miejsce pobytu w następujący sposób:

 1. gotówką
 2. bezgotówkowo, przy użyciu karty płatniczej

4.6. Inne opłaty, w myśl Regulaminu zakwaterowania, Klient może zapłacić na miejscu, w następujący sposób:

 1. gotówką
 2. bezgotówkowo, przy użyciu karty płatniczej

5. Zasady reklamacji

5.1. Niniejsze zasady reklamacji dotyczą usług hotelarskich zamówionych i zakupionych przez Klienta u Właściciela za pośrednictwem strony internetowej Właściciela, jak również poprzez zawarcie umowy zakwaterowania na miejscu.

5.2. Za reklamację uważa się pociągnięcie Właściciela do odpowiedzialności przez Klienta za wady usług hotelarskich.

5.3. Składanie reklamacji powinno się odbywać zgodnie z Zasadami reklamacji, umieszczonymi na stronie internetowej Właściciela. Klient poprzez przesłanie rezerwacji online Właścicielowi, jak również podpisanie umowy zakwaterowania na miejscu, potwierdza wobec Właściciela, że zapoznał się z Zasadami reklamacji i akceptuje je w całości i równocześnie potwierdza, że został poinformowany o warunkach i sposobie składania reklamacji usług hotelarskich, włącznie z tym, gdzie należy składać reklamację.

5.4. Jeżeli Klientowi zostaną zaoferowane usługi hotelarskie niższej jakości lub w mniejszym zakresie niż zostało to uzgodnione lub jak to jest w zwyczaju, Klient zyskuje prawo do reklamacji. Klient ma obowiązek złożyć reklamację bezzwłocznie po pojawieniu się wady, na miejscu u Właściciela lub u wyznaczonej przez niego osoby, zgodnie z obowiązującymi Zasadami reklamacji, w przeciwnym razie to prawo Klienta zanika. Reklamację towaru Klient ma obowiązek przesłać Właścicielowi na jeden z następujących adresów:

 • recepcia@villairene.sk
 • WIRTSCHAFT, s.r.o., Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika
 • Osobiście u Właściciela pod adresem ul. 17. novembra 3, 914 51 Trenczyńskie Cieplice

5.5. Właściciel lub określona osoba wyda Klientowi potwierdzenie złożenia reklamacji w formie pisemnej, w którym ma obowiązek dokładnie zaznaczyć powody reklamacji podawane przez Klienta i pouczyć Klienta o jego prawach, które wynikają z postanowień Ustawy nr 250 Dz.U. z 2007 r. o ochronie konsumenta i odpowiednio z postanowień paragrafów 622 i 623 Kodeksu cywilnego.

5.6. Właściciel lub określona osoba ma obowiązek przedstawić sposób załatwienia reklamacji w myśl paragrafu 2 lit. m) Ustawy nr 250 Dz.U. z 2007 r. o ochronie konsumenta i bezzwłocznie reklamację rozstrzygnąć po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji. Właściciel wyda Klientowi bezzwłoczne potwierdzenie o wyniku reklamacji w formie pisemnej.

5.7. Właściciel rozpatrzy reklamację i zakończy postępowanie reklamacyjne w jeden z określonych sposobów:

 1. bezzwłocznie, poprzez przeprowadzenie niezbędnej poprawy / naprawy w lokalu zakwaterowania, jeżeli można w ten sposób usunąć powód reklamacji
 2. wymianę lokalu zakwaterowania na lokal zakwaterowania o takiej samej lub wyższej jakości
 3. wypłatę odpowiedniego rabatu od ceny za zakwaterowanie
 4. uzasadnione odrzucenie reklamacji.

5.8. Jeżeli Klient nie jest zadowolony ze sposobu, w jakim Właściciel rozpatrzył jego reklamację lub jeżeli podejrzewa, że Właściciel naruszył jego prawa, ma możliwość zwrócenia się do Właściciela z wnioskiem o rekompensatę. Jeżeli Właściciel odpowie negatywnie na wniosek o rekompensatę lub nie odpowie do 30 dni, ma prawo złożyć wniosek o rozpoczęcie rozstrzygnięcia sporu zgodnie z postanowieniami paragrafu 12 Ustawy nr 391 Dz.U. z 2015 r. o alternatywnym rozstrzyganiu sporów konsumenckich i o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów. Właściwą jednostką do alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich z Właścicielem jest Słowacka Inspekcja Handlowa, ul. Prievozská 32, 827 99 Bratysława 27, www.soi.sk lub inna uprawniona osoba prawna wymieniona na liście jednostek do alternatywnego rozstrzygania sporów, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (listę takich jednostek można uzyskać na stronie http://www.mhsr.sk); Klient ma prawo wyboru, do której z wymienionych jednostek do alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich się zwróci.

5.9. Klient w celu rozstrzygnięcia swoich sporów, ma prawo skorzystać z platformy rozstrzygania sporów online (w dalszej części dokumentu zwana jako PRS) w języku, jaki wybierze. Klient do alternatywnego rozstrzygania swojego sporu może skorzystać z PRS, która jest dostępna na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient podczas składania wniosku za pośrednictwem PRS wypełnia elektroniczny formularz reklamacji. Informacje, które przekaże, muszą być wystarczające w celu określenia właściwej jednostki do alternatywnego rozstrzygania sporów online. Na poparcie swojej reklamacji, Klient może załączyć odpowiednie dokumenty.

6. Regulamin zakwaterowania

6.1. Prawa i obowiązki zawarte w niniejszym Regulaminie zakwaterowania dotyczą odpowiednio Klienta oraz jego współlokatorów (zwanych dalej jako Klienci).

6.2. Podczas dokonywania rezerwacji Właściciel może wymagać od Klienta uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% wartości zakwaterowania oraz usług powiązanych (zwana dalej jako opłata rezerwacyjna). W przypadku rezygnacji z rezerwacji Właściciel może od Klienta wymagać uiszczenia opłaty rezygnacyjnej w wysokości ustalonej w oparciu o art. 3 Warunków handlowych (zwana dalej opłata rezygnacyjna).

6.3. Właściciel może w obiekcie zakwaterować tylko takie osoby, które zostały należycie zameldowane.

6.4. W myśl obowiązującej ustawy dotyczącej zgłaszania pobytu słowackich obywateli do rejestru mieszkańców Republiki Słowackiej, nr 253 Dz.U. z 1998 r., po przyjeździe Klienci są zobowiązani udostępnić personelowi obiektu dowód tożsamości, na podstawie którego zostanie wykonany wpis do księgi gości.

6.5. Jeżeli Klient nie jest obywatelem Słowacji, przedstawi personelowi obiektu swój dowód osobisty, paszport lub inny ważny dokument tożsamości. Klient zobowiązuje się również do wypełnienia i przekazania personelowi obiektu dokonującemu rejestracji klientów oficjalnego druku o zgłoszeniu pobytu, który otrzymał po przybyciu zgodnie z § 113 ustawy o pobycie obcokrajowców, nr 404 Dz.U. z 2011 r. z późniejszymi zmianami, i w którym Klient powinien podać pełne i prawdziwe dane.

6.6. Zakwaterowanie odbywa się w dniu przybycia podanym w rezerwacji, w godzinach między 14:00 a 20:00. W przypadku przybycia w innym niż wyżej wymienionym czasie Właściciel ma prawo do odmowy późniejszego zakwaterowania oraz do żądania od przybyłego Klienta uiszczenia opłaty rezygnacyjnej, a na jego miejsce może zakwaterować inne chętne osoby. Powyższy zapis nie obowiązuje w przypadku, jeśli Klient ustalił z Właścicielem późniejszy termin przybycia. W przypadku postępowania zgodnie ze zdaniem poprzedzającym Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Właściciela opłaty za późniejsze przybycie w wysokości 5,00 EUR, gotówką na początku pobytu lub kartą płatniczą w dniu wyjazdu.

6.7. Klienci powinni opuścić miejsce zakwaterowania najpóźniej w dniu ukończenia pobytu do godz. 11:00. W przypadku nieprzestrzegania tego terminu Właściciel ma prawo wymagać od Klientów uiszczenia dodatkowej opłaty za późniejsze wykwaterowanie w wysokości 10,00 EUR za każdą rozpoczętą godzinę po ustalonym terminie wykwaterowania. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za późniejsze wykwaterowanie na rzecz Właściciela w gotówce lub kartą płatniczą w dniu ukończenia pobytu.

6.8. Jeśli z winy Właściciela Klient nie może zostać zakwaterowany zgodnie z Umową, lub jeśli z winy Właściciela w trakcie pobytu nie będzie możliwe kontynuowanie pobytu w ustalonym pokoju, Właściciel może Klientowi zaoferować inny pokój o takim samym lub wyższym standardzie, bez dodatkowych opłat.

6.9. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć przedłużenia pobytu, Właściciel może zaoferować również inny pokój, różniący się cenowo od pokoju, w której został pierwotnie zakwaterowany. Jeśli z powodu braku miejsc lub przyczyn technicznych zakwaterowanie Klienta w pierwotnie przez niego zajmowanym pokoju nie jest możliwe, Klientowi nie przysługuje zakwaterowanie w tym miejscu ani w innym pokoju obiektu.

6.10. W trakcie przekazania kluczy do pokoju Klient otrzyma również spis jego wyposażenia, który należy sprawdzić, a wszelkie różnice ze stanem faktycznym Klient powinien niezwłocznie zgłosić personelowi obiektu; w przypadku braku zgłoszenia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i nieprawidłowości. W chwili przejęcia kluczy do pokoju odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia oraz szkody w wyposażeniu ponosi Klient.

6.11. Klient zobowiązany jest do uiszczenia w dniu przyjazdu, gotówką lub kartą płatniczą, kaucji w wysokości 100,00 EUR/pokój (zwana dalej kaucja), która przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych szkód i kosztów powstałych w wyniku zniszczenia i/lub szkód w wyposażeniu (w zależności od jego wartości podanej na wykazie wyposażenia) oraz utraty kluczy do pokoju, silnego zanieczyszczenia obiektu oraz na pokrycie innych zobowiązań finansowych Klienta wobec Właściciela; Klient wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie kaucji zgodnie z powyższym.

6.12. W przypadku gdy kaucja nie została wykorzystana na pokrycie zobowiązań finansowych wobec Właściciela, kwota ta zostanie Klientowi zwrócona gotówką lub przelewem na podany numer konta, po zakończeniu pobytu. W przypadku gdy stwierdzone zostaną uszkodzenia wymienione w poprzednim punkcie, których wartość nie przekracza kwoty 100,00 EUR, po odliczeniu wartości powstałej szkody i kosztów jej usunięcia Właściciel zwróci Klientowi pozostałą część kaucji gotówką lub przelewem na podany przez Klienta numer konta, po zakończeniu pobytu. Formę, w jakiej kaucja zostanie zwrócona, Właściciel i Klient ustalają w dniu jej złożenia. W przypadku ustalenia, że kaucja lub jej część zostanie zwrócona przelewem na podany przez Klienta numer konta, Właściciel zobowiązuje się do zwrotu kaucji lub jej części na podane konto najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia pobytu.

6.13. W przypadku gdy Klient zdecyduje się skrócić swój pobyt, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części ceny zakwaterowania odpowiadającej liczbie dni, o jaką został jego pobyt skrócony.

6.14. Klienci nie mogą wynosić wyposażenia pokoju na zewnątrz budynku lub poza teren obiektu.

6.15. Klienci nie mogą przemieszczać wyposażenia pokoju, dokonywać przeróbek, napraw w pokoju i częściach wspólnych obiektu oraz ingerować w sieci elektryczne i pozostałe instalacje.

6.16. W obiekcie obowiązuje ścisły zakaz odwiedzin oraz przyjmowania gości niezakwaterowanych na noc bez zgody Właściciela. Klienci mają zakaz przyprowadzania do pokoju oraz budynku osób obcych.

6.17. Obowiązuje ścisły zakaz trzymania zwierząt domowych.

6.18. Gościom nie wolno na terenie obiektu nosić broni ani amunicji oraz przechowywać broni i amunicji w stanie umożliwiającym ich natychmiastowe użycie.

6.19. W budynku obowiązuje ścisłyy zakaz korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, z wyjątkiem urządzeń codziennego użytku (maszynki do golenia, suszarki, ładowarki, laptopy,...).

6.20. Na całym terenie obiektu obowiązuje ścisły zakaz palenia oraz używania otwartego ognia, z wyjątkiem specjalnych, do tego przeznaczonych miejsc, które są odpowiednio oznaczone.

6.21. Klienci są zobowiązani do przestrzegania w całym budynku oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 07:00.

6.22. Klienci mają obowiązek utrzymywać odpowiedni porządek i czystość w pokoju oraz w pomieszczeniach wspólnych. Gościom nie wolno wchodzić do budynku w brudnym obuwiu. Brudne obuwie należy wyczyścić przed wejściem do budynku.

6.23. Klienci nie powinni zanieczyszczać przestrzeni wokół budynku ani niszczyć wyposażenia, które się tam znajduje. Przed budynkiem obowiązuje zakaz mycia pojazdów.

6.24. Na terenie obiektu na każdy pokój przypada jedno miejsce parkingowe. Klient może korzystać wyłącznie z tego miejsca parkingowego, które należy do pokoju, gdzie jest zakwaterowany.

6.25. Klienci powinni oszczędnie korzystać z prądu, za nadmierne zużycie prądu Właściciel może wystawić rachunek zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy energii elektrycznej. Na uiszczenie tego rachunku Właściciel może wykorzystać odpowiednią część kaucji.

6.26. Za osoby niepełnoletnie, które są w obiekcie zakwaterowane, odpowiada ich opiekun. Dzieci do lat 6 powinny po terenie obiektu poruszać się wyłącznie w obecności dorosłego. W przypadku wypadku lub nieprzewidzianej sytuacji odpowiedzialność za dziecko ponosi osoba, z którą zostało zgłoszone na pobyt. Osoba ta również ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niepełnoletnie dziecko.

6.27. Klienci zgadzają się na fakt, że Właściciel lub osoby przez niego wyznaczone mają prawo do wchodzenia do pokoju w celu pełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem i utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni Właściciel zadba o posprzątanie pokoju oraz wymianę pościeli i ręczników raz w tygodniu.

6.28. Klient w dniu wyjazdu powinien:

 1. przekazać Właścicielowi pokoju z pełnym wyposażeniem;
 2. zwrócić wszystkie przekazane klucze;
 3. opróżnić lodówkę;
 4. umyć naczynia, z których korzystał.

W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych obowiązków Właściciel może naliczyć karę w wysokości:

 • w przypadku naruszenia obowiązku podanego w punkcie a) w wysokości poniesionej szkody, na podstawie wartości podanej w liście wyposażenia
 • w przypadku naruszenia obowiązku podanego w punkcie b) w wysokości 50,00 EUR
 • w przypadku naruszenia obowiązku podanego w punkcie c) w wysokości 10,00 EUR
 • w przypadku naruszenia obowiązku podanego w punkcie d) w wysokości 10,00 EUR

Obliczoną w ten sposób karę należy uiścić w dniu zakończenia pobytu, ustalona kwota zostanie odliczona od kaucji. W przypadku gdy wysokość kary przekroczy sumę kaucji, Klient ma obowiązek uiścić na rzecz Właściciela powstałą różnicę gotówką lub kartą płatniczą w dniu zakończenia pobytu.

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Strony ustalają, że w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, poda Właścicielowi swoje imię i nazwisko, adres zameldowania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu oraz adres e-mail. Jeśli przetwarzaniu podlegają również inne dane osobowe Klienta, dane te Właściciel przetwarza wyłącznie na potrzeby realizacji umowy o zakwaterowanie. Klient dobrowolnie udostępni Właścicielowi swoje dane osobowe w celu należytego pełnienia obowiązków zawartych w umowie oraz na potrzeby kontaktu z nim. Bez tych danych Właściciel nie może w sposób należyty realizować umowy zawartej z Klientem, w związku z czym zawarcie jej nie jest możliwe. Dane osobowe zostaną wykorzystane w celu wystawienia dokumentu księgowego, zawarcia umowy wstępnej, identyfikacji Klienta, potwierdzenia rezerwacji drogą telefoniczną lub elektroniczną, świadczenia usługi, zawarcia umowy, rejestracji zawartej umowy, należytego pełnienia obowiązków zawartych w umowie oraz podczas zgłoszenia pobytu osób zakwaterowanych zgodnie z obowiązującą ustawą o zgłaszaniu pobytu słowackich obywateli w rejestrze mieszkańców Republiki Słowackiej, nr 253 Dz.U. z 1998 r. oraz ustawy o pobycie obcokrajowców, nr 404 Dz.U .z 2011 r., z późniejszymi zmianami. Klient oświadcza, że wszystkie dane udostępnił dobrowolnie i dane te są prawdziwe. Klient oświadcza, że jest świadomy konsekwencji podania danych nieprawdziwych, zwłaszcza faktu, że takie postępowanie może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo.

7.2 Dane osobowe przetwarzane są również na potrzeby realizacji działań marketingowych, informowania o promocjach, nowościach i zniżkach (cele marketingowe). Właściciel przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych w celach marketingowych za zgodą tych osób, zgodnie z § 11 ustawy o ochronie danych osobowych, nr 122 Dz.U .z 2013 r., z późniejszymi zmianami. W trakcie zamawiania zakwaterowania na stronie internetowej www.villairene.sk zamawiający zaznaczy w odpowiednim miejscu formularza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

7.3 Wysyłając do Właściciela rezerwację Klient jednocześnie oświadcza, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 11 ust. 1 słowackiej ustawy o ochronie danych osobowych, nr 122 Dz.U z 2013 r., z późniejszymi zmianami (zwanej dalej UODO), wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Właściciela jego danych osobowych, zwłaszcza tych, które wymieniono wyżej i/lub tych, które są konieczne do prowadzenia działalności przez Właściciela oraz z przetwarzaniem tych danych przez Właściciela we wszystkich jego systemach informatycznych, zwłaszcza w systemie Prémio – system służący do dokonywania rezerwacji w systemie MRP – oprogramowanie ekonomiczne. Właściciel może przetwarzać dane osobowe przez 24 miesiące, chyba że przepisy stanowią inaczej. Właściciel może dane osobowe przetwarzane za zgodą zainteresowanego udostępnić na wyżej wymienione potrzeby w celu zadbania o wysoką jakość oferowanych usług oraz podniesienia zadowolenia klientów. Właściciel zobowiązany jest do zarządzania danymi osobowymi Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami słowackiego prawa. Właściciel przetwarza dane osobowe Klienta nie dłużej niż wymagać tego będą działania związane z pełnieniem obowiązków zawartych w umowie oraz wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów. Właściciel po osiągnięciu celu przetworzenia zadba o natychmiastowe usunięcie danych osobowych Klienta zgodnie z § 17 ust. 1 UODO. Klient może w każdym czasie pisemnie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody oraz usunięcie danych nastąpi w terminie 1 miesiąca od doręczenia odwołania zgody Właścicielowi. Właściciel nie udostępni danych osobowych osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do pełnienia obowiązków zawartych w umowie.

7.4 Właściciel oświadcza, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 6 ust. 2 pkt. c) UODO dane osobowe zgromadzi tylko na potrzeby wymienione w pkt. od 7.1 do 7.3 Warunków handlowych.

7.5 Właściciel oświadcza, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 6 ust. 2 pkt. e) UODO zapewni, by dane osobowe były przetwarzane i wykorzystane wyłącznie w sposób związany z ich przeznaczeniem.

7.6 Właściciel oświadcza, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 6 ust. 2 pkt. i) UODO dane osobowe przetwarzane będą uczciwie a jego postępowanie będzie zgodne z postanowieniami UODO oraz wszelkimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, których nie będzie się starał omijać.

7.7 Klient może żądać od Właściciela na podstawie pisemnego wniosku:

 1. potwierdzenia, czy jego dane osobowe są lub nie są przetwarzane,
 2. informacje o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym, w ogólnie zrozumiałej formie, w następującym zakresie:
   1. dane identyfikacyjne Właściciela oraz przedstawiciela Właściciela, jeśli przedstawiciel został powołany,
   2. dane identyfikacyjne pośrednika; nie obowiązuje to w przypadku, jeśli Właściciel gromadząc dane osobowe postępuje niezgodnie z § 8 UODO.
   3. cel, w jakim przetwarzane są dane osobowe,
   4. wykaz danych osobowych lub zakres danych osobowych według § 10 ust. 4 pierwszego zdania UODO oraz
   5. informacje uzupełniające, których ze względu na wszelkie okoliczności i warunki przetwarzania danych osobowych wymaga Właściciel, w celu ochrony jej praw i interesów, zwłaszcza w zakresie
    1. pouczenia o dobrowolnym udostępnieniu wymaganych danych osobowych lub o obowiązku ich podania; jeśli Właściciel otrzyma dane osobowe Klienta na podstawie zgody Klienta zgodnie z § 11 UODO, poinformuje go o okresie ważności zgody, a jeśli obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z bezpośrednio stosowanych wiążących aktów unijnych, umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka, bądź też ustawy, Właściciel poinformuje Klienta o podstawie prawnej, z której wynika dany obowiązek oraz pouczy go o konsekwencjach odmowy podania danych osobowych,
    2. osób trzecich, jeśli przypuszcza się lub wiadomo, że dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim,
    3. kręgu odbiorców, jeśli przypuszcza się lub wiadomo, że dane osobowe zostaną im udostępnione,
    4. formy publikacji, jeśli dane osobowe mają zostać opublikowane,
    5. państw trzecich, jeśli przypuszcza się lub wiadomo, że dane osobowe zostaną przeniesione do tych państw,
 3. udostępnienia w ogólnie zrozumiałej formie dokładnych informacji o źródle, z którego pozyskał dane osobowe do przetwarzania
 4. udostępnienia w ogólnie zrozumiałej formie wykazu danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu,
 5. poprawienia lub usunięcia błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu,
 6. usunięcia danych osobowych, których cel przetwarzania zakończył się; jeśli przetwarzaniu podlegają dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, może zażądać ich zwrotu,
 7. usunięcia danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w przypadku naruszenia prawa,
 8. zablokowania danych osobowych z powodu odwołania zgody przed upłynięciem okresu jej ważności, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta.

7.8 Prawa Klienta na podstawie pkt. 7.7, pkt. 5 i 6 niniejszych Warunków handlowych mogą zostać ograniczone w przypadku gdy takie ograniczenie wynika z odrębnej ustawy, jeśli ich stosowanie prowadziłoby do naruszenia ochrony Klienta lub jeśli zostałyby naruszone prawa i swobody osób trzecich.

7.9 Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku Klient może do Właściciela zgłosić brak zgody na

 1. przetwarzanie danych osobowych, co do których przypuszcza, że są lub będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego bez jego zgody, oraz może żądać ich usunięcia,
 2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Ubytovaného na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. udostępnianie jego tytułu, imienia, nazwiska i adresu na potrzeby marketingu bezpośredniego.

7.10 Na podstawie pisemnego wniosku lub osobiście w przypadku gdy sprawa ta nie cierpi zwłoki, Klient może do Właściciela zgłosić brak zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w przypadkach zawartych w § 10 ust. 3 pkt. a), e), f) lub g) UODO, podając uzasadnione powody lub przytaczając dowody na nieuzasadnione naruszenie jego praw i interesów, które w danym przypadku, w wyniku przetwarzania danych osobowych, zostały lub mogą zostać naruszone; jeśli jest to prawnie uzasadnione oraz jeśli brak zgody Klienta okazał się uzasadniony, Właściciel powinien dane osobowe, na których przetwarzanie Klient nie wydał zgody, niezwłocznie zablokować i możliwie jak najszybciej usunąć.

7.11 Na podstawie pisemnego wniosku lub osobiście, jeśli sprawa ta nie cierpi zwłoki, Klient może też zgłosić do Właściciela brak zgody oraz odmówić podporządkowania się decyzji Właściciela, która mogłaby wobec niego wywołać skutki prawne lub mieć na niego znaczący wpływ, jeśli taka decyzja została podjęta wyłącznie w oparciu o automatyczne przetwarzanie danych osobowych. Klient może zwrócić się do Właściciela z prośbą o rozpatrzenie wydanej decyzji w sposób inny niż automatyczna forma przetwarzania a Właściciel zobowiązany jest do uwzględnienia prośby w sposób taki, że decydującą rolę podczas rozpatrywania decyzji będzie mieć osoba upoważniona; o sposobie rozpatrzenia oraz stwierdzonych wynikach Właściciel poinformuje Klienta w terminie zgodnie z ust. 7.17 niniejszych Warunków handlowych. Klient takiego prawa nie ma tylko w przypadku, jeśli przewiduje to odrębna ustawa regulująca stosowanie środków mających na celu zapewnienie interesów Klienta, lub jeśli w ramach umowy wstępnej lub w czasie obowiązywania umowy Właściciel wydał decyzję, na podstawie której uwzględnił prośbę Klienta, lub jeśli Właściciel w oparciu o umowę zastosował inne środki w celu zapewnienia ochrony interesów Klienta.

7.12 W przypadku gdyi Klient podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, może zwrócić się do Urzędu ds. ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych.

7.13 W przypadku śmierci Klienta jego prawa wynikające z ustawy może wykonać bliska osoba.

7.14 Właściciel bezpłatnie zrealizuje wniosek Klienta wedle ust. 7.7 pkt. od 1 do 3, od 5 do 8 niniejszych Warunków handlowych oraz ust. od 7.10 do 7.12 niniejszych Warunków handlowych.

7.15 Wniosek Klienta na podstawie ust. 7.7 pkt. 4 niniejszych Warunków handlowych Właściciel zrealizuje bezpłatnie, z wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie nie przekraczającej kosztów związanych z wykonaniem kopii, nabyciem nośników danych oraz wysłaniem informacji do Klienta, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

7.16 Właściciel powinien pisemnie zrealizować wniosek Klienta zgodnie z ust. 7.14 i 7.15 niniejszych Warunków handlowych w terminie 30 dni od daty przyjęcia wniosku.

7.17 W przypadku ograniczenia praw Klienta według ust. 7.9 niniejszych Warunków handlowych Właściciel niezwłocznie o tym fakcie poinformuje pisemnie Klienta oraz Urząd ds. ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej.

7.18 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Klient. Zgodnie z § 11 słowackiej ustawy o ochronie danych osobowych, nr 122/2013 Z.z., z późniejszymi zmianami, niniejszym wyrażam jako Klient zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zgodnie z pkt. od 7.1 do 7.3 Warunków handlowych przez spółkę WIRTSCHAFT, s.r.o. z siedzibą ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Republika Słowacka, REGON: 44 306 423. Jako Klient jestem świadomy tego, że wyżej wymienioną zgodę mogę w każdym czasie pisemnie odwołać. Jako Klient oświadczam, że otrzymałem/am zgodnie z § 15 ust. 1 informację o warunkach przetwarzania danych osobowych przez administratora, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.villairene.sk .

7.19 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – marketing. Zgodnie z pkt. 7.2 Warunków handlowych, na podstawie § 11 słowackiej ustawy o ochronie danych osobowych, nr 122 Dz.U. z 2013 r., z późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail przez spółkę WIRTSCHAFT, s.r.o. z siedzibą ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Republika Słowacka, REGON: 44 306 423 w celach marketingowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych osobom trzecim. Oświadczam, że zgodnie z § 15 ust. 1 zostałem/am poinformowany/a o warunkach przetwarzania danych osobowych przez administratora.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Niniejsze Warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 1.06.2016.

8.2 Niniejsze Warunki handlowe stają się dla Klienta wiążące w chwili przesłania przez Klienta rezerwacji online do Właściciela.

8.3 Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków handlowych. Uznaje się, że zamieszczeniem nowej wersji Warunków handlowych na stronie internetowej Właściciela spełniony zostanie obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianie niniejszych Warunków handlowych.

8.4 Strony ustalają, że będą kontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail), ewentualnie listownie. Jeśli umowa o zakwaterowaniu zostanie zawarta w formie pisemnej, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej.

8.5 Umowa pomiędzy Właścicielem i Klientem zostaje zawarta na czas określony, do momentu spełnienia wszelkich obowiązków umownych stron. Zobowiązania umowne Klienta trwają przez okres obowiązywania umowy o zakwaterowaniu, jednak nie dłużej niż do chwili ich spełnienia.