Zasady Reklamacji

 1. Niniejsze Zasady Reklamacji dotyczą usług hotelarskich, które Klient zamówił oraz zakupił przez stronę internetową Właściciela www.villairene.sk oraz na podstawie zawartej na miejscu umowy o zakwaterowaniu. Przez Właściciela należy rozumieć przedsiębiorstwo handlowe WIRTSCHAFT, s.r.o., z siedzibą ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Republika Słowacka.
 2. Przez reklamację należy rozumieć wystąpienie Klienta skierowane do Właściciela dotyczące odpowiedzialności za świadczenie wadliwych usług hotelarskich.
 3. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z aktualnymi Zasadami Reklamacji opublikowanymi na stronie internetowej Właściciela. Klient przesyłając Właścicielowi rezerwację w trybie online oraz podpisując na miejscu umowę o zakwaterowaniu potwierdza, że zapoznał się z Zasadami Reklamacji i zgadza się z ich treścią, że otrzymał informacje o warunkach i sposobie zgłoszenia reklamacji usług hotelarskich wraz z danymi, gdzie można taką reklamację złożyć.
 4. Jeśli poziom usług świadczonych na rzecz Klienta jest niższy lub usługi świadczone są w mniejszym zakresie, niż było ustalone lub niż ma to miejsce zazwyczaj, Klient może złożyć reklamację. Klient powinien niezwłocznie po wystąpieniu wady oraz na miejscu u Właściciela lub u osoby przez niego wyznaczonej zgłosić reklamację zgodnie z aktualnymi Zasadami Reklamacji, w przeciwnym wypadku prawo do reklamacji wygasa. Reklamację towaru Klient powinien przesłać Właścicielowi na jeden z poniższych adresów:
  • recepcia@villairene.sk
  • WIRTSCHAFT, s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Republika Słowacka.
  • Osobiście u Właściciela, pod adresem ul. 17. novembra 3, 914 51 Trenčianske Teplice, Republika Słowacka
 5. Właściciel lub osoba do tego wyznaczona wystawi Klientowi potwierdzenie o złożeniu reklamacji w formie pisemnej, w której obowiązkowo dokładnie zaznaczy powody złożenia reklamacji podane przez Klienta oraz pouczy Klienta o jego prawach wynikających z ustawy o ochronie konsumenta nr 250 Dz.U. z 2007 r. oraz odpowiednio z § 662 i 623 słowackiego Kodeksu Cywilnego.
 6. Właściciel lub osoba do tego wyznaczona natychmiast ustali sposób rozpatrzenia reklamacji zgodnie z § 2 pkt. m) ustawy o ochronie konsumenta nr 250 Dz.U .z 2007 r. oraz bezzwłocznie, po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, reklamację tę rozpatrzy. Klient otrzyma od Właściciela potwierdzenie o wyniku reklamacji, które Właściciel niezwłocznie wystawi w formie pisemnej.
 7. Właściciel rozpatrzy reklamację oraz zakończy procedurę reklamacyjną w wybrany przez niego sposób:
  1. niezwłoczne przeprowadzenie niezbędnej naprawy/zmiany w pokoju, jeśli sposób ten zapewni usunięcie przyczyny złożenia reklamacji
  2. zamiana pokoju na pokój o takim samym lub wyższym standardzie
  3. wypłata odpowiedniej zniżki od ceny zakwaterowania
  4. uzasadnione odrzucenie reklamacji.
 8. Jeśli wynik postępowania reklamacyjnego Klienta nie satysfakcjonuje, lub jeśli Klient uważa, że zostały przez Właściciela naruszone jego prawa, może zażądać od Właściciela rekompensaty. Jeśli Właściciel żądanie rekompensaty odrzuci lub jeśli na żądanie to nie odpowie w terminie 30 dni, Klient może złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygnięcia jego sporu na podstawie § 12 ustawy nr 391 Dz.U. z 2015 r. dotyczącej alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej niektóre ustawy. Organem właściwym do spraw alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich z Właścicielem jest Słowacka Inspekcja Handlowa (Slovenská obchodná inšpekcia), Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Słowacja, www.soi.sk lub inny podmiot wpisany na listę organów alternatywnego rozstrzygania sporów, którą prowadzi Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista podmiotów dostępna jest na stronie http://www.mhsr.sk); Klient ma prawo wybrać, do którego organu alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich się zwróci.
 9. Klient może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów online (zwana dalej platforma ODR), za pomocą której może rozstrzygać spory w języku przez siebie wybranym. W celu alternatywnego rozstrzygnięcia sporu Klient może skorzystać z platformy ODR dostępnej na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient wypełni elektroniczny formularz skargi i złoży pisemne oświadczenie w platformie ODR. Podane przez niego informacje powinny być wystarczające do określenia właściwego organu alternatywnego rozstrzygania sporów online. Klient może załączyć dokumenty na poparcie swojej skargi.