Všeobecné obchodné podmienky

Villa Iréne

17. novembra 3, 914 51 Trenčianske Teplice

1. Úvodné ustanovenia

1.1.      Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti ubytovateľa, ktorým je obchodná spoločnosť WIRTSCHAFT, s.r.o., so sídlom Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO 44 306 423, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22293/T(ďalej len "Ubytovateľ") a Ubytovaného, vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi Ubytovateľom a Ubytovaným (ďalej len "zmluva o ubytovaní"), za účelom poskytovania a využívania ubytovacích služieb na rekreačné účely (ďalej len "ubytovacie služby"), v priestoroch budovy Villa Irene, na adrese 17. novembra 3, 914 51 Trenčianske Teplice (ďalej len "Budova").

1.2.      Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvu o ubytovaní uzatvorenú podľa bodu 1.1obchodných podmienok formou online rezervácie, využívanie online rezervačného systému Ubytovateľa, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených Ubytovaným prostredníctvom internetovej stránky Ubytovateľa www.villairene.sk, ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.

Identifikačné a kontaktné údaje Ubytovateľa:

Obchodné meno: WIRTSCHAFT, s.r.o.
Sídlo: Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika
IČO: 44 306 423
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22293/T
DIČ: 2022657406
IČ DPH: SK 2022657406

Kontaktné údaje Ubytovateľa:

Mail: recepcia@villairene.sk
Telefón: +421 915 059 536
Korešpondenčná adresa: WIRTSCHAFT, s.r.o., Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Adresa pre uplatnenie reklamácií: WIRTSCHAFT, s.r.o., Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Osobne o Ubytovateľa na adrese 17. novembra 3, 914 51 Trenčianske Teplice

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby Ubytovateľovi:

Názov banky: VÚB a. s.
IBAN: SK66 0200 0000 0024 9601 2556
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.:              033/5512 689, 033/5512 690                    
fax č.:              033/5512 656

1.3.      Ubytovaný odoslaním online rezervácie Ubytovateľovi prostredníctvom internetovej stránky Ubytovateľa (www.villairene.sk) vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala zmluva o ubytovaní medzi Ubytovaným a Ubytovateľom, ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní, alebo pri reklamácii ubytovacích služieb poskytovaných Ubytovateľom.

1.4.      Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní. Ak si Ubytovateľ a Ubytovaný písomne dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej dohody majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

1.5.      Ubytovateľ a Ubytovaný sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní obsahuje cudzí prvok (napr. Ubytovaný je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.6.      Ubytovateľ a Ubytovaný sa dohodli, že na prerokovanie a rozhodnutie sporov vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní, ak takýto vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné a právomocné súdy Slovenskej republiky.

1.7.      Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na Ubytovaného, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi Ubytovateľom a Ubytovaným, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.8.      Tieto obchodné podmienky sa primerane vzťahujú aj na Ubytovaného, ktorý nie je spotrebiteľom.

1.9.      Ak Ubytovaný uvedie v objednávke IČO, má sa za to, že nie je spotrebiteľom a pri uzatváraní zmluvy o ubytovaní nekoná ako spotrebiteľ.

2. Online rezervácia

2.1.      Ubytovaný je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred ukončením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je Ubytovaný povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením obchodných podmienok. Ubytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto obchodné podmienky zmeniť, pričom zmena obchodných podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Ubytovateľa. Potvrdením rezervácie Ubytovaný vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2.2.      Používaním online rezervačného systému Ubytovaný vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2.3.      Zaslaním rezervácie potvrdzuje Ubytovaný, že ho Ubytovateľ pred konečným zaslaním objednávky oboznámil so všetkými informáciami podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.4.      Ubytovaný pri uzatváraní zmluvy o ubytovaní postupuje tak, že si na internetovej stránke Ubytovateľa www.villairene.sk, kliknutím na záložku REZERVÁCIA otvorí formulár rezervácie - Vaša rezervácia, v ktorom si zakliknutím príslušných dátumov v kalendári (vyznačených zelenou farbou - voľné termíny) vyberie rozsah dní, počas ktorých má záujem o poskytnutie ubytovacích služieb na rekreačné účely, a počet dospelých osôb a počet detí, pre ktoré rezervuje ubytovacie služby. Ubytovaný v prípade záujmu o ubytovacie služby podľa ním uvedených kritérií pokračuje v online rezervácií zakliknutím políčka OVERIŤ UBYTOVANIE, na základe čoho bude presmerovaný do ďalšej časti rezervačného formuláru - Výber ubytovacej jednotky. Výber dátumov a počet osôb je možné zmeniť zakliknutím políčka UPRAVIŤ REZERVÁCIU a následným postupom podľa prvej vety tohto bodu.

2.5.      V časti rezervačného formuláru – Výber ubytovacej jednotky je Ubytovanému poskytnutá možnosť výberu z ubytovacích jednotiek, ktoré sú voľné pre jeho výber dátumov a ním zvolený počet ubytovaných osôb. Ponuka každej ubytovacej jednotky obsahuje informáciu o type, rozlohe ubytovacej jednotky, počte izieb, počte osôb, či k danej ubytovacej jednotke prislúcha terasa, a informáciu o počte nocí a cene za celkový počet nocí ako aj priemernej cene za jednu noc. Pri kliknutí na políčko DETAILY alebo pri kliknutí na fotografiu jednotlivej ubytovacej jednotky sú Ubytovanému poskytnuté ďalšie doplňujúce informácie o dispozícii a vybavení ubytovacej jednotky spolu s fotogalériou. V prípade záujmu o konkrétnu ubytovaciu jednotku Ubytovaný zaklikne políčko VYBRAŤ a bude presmerovaný do ďalšej časti rezervačného formuláru – Odoslanie rezervácie. Výber ubytovacej jednotky je možné zmeniť zakliknutím políčka UPRAVIŤ REZERVÁCIU, zrušením pôvodne vybratej ubytovacej jednotky zakliknutím políčka ZRUŠIŤ a zopakovaním výberu podľa prvej vety tohto bodu. 

2.6.      V časti formuláru Odoslanie rezervácie vyplní Ubytovaný svoje identifikačné údaje, telefónne číslo, mailovú adresu, adresu bydliska a predpokladaný čas príchodu, prípadne iné potrebné informácie do políčka Poznámky. Ubytovaný zároveň vyberie spôsob úhrady platobnou kartou cez internet alebo bankovým prevodom. Ubytovaný tiež uvedie výšku úhrady, pričom má možnosť uhradiť celú sumu za ubytovanie vopred alebo polovicu sumy za ubytovanie ako zálohu (ďalej len "rezervačný poplatok") a zvyšnú sumu po príchode (tieto sumy nezahŕňajú daň za ubytovanie podľa aktuálne platného VZN mesta Trenčianske Teplice, ktorá sa hradí na mieste). V tejto časti rezervačného formuláru Ubytovateľ poskytuje Ubytovanému opätovnú možnosť oboznámiť sa s obchodnými podmienkami Ubytovateľa po kliknutí na slovné spojenie "obchodné podmienky". Pred potvrdením samotnej rezervácie Ubytovaný potvrdí, že si obchodné podmienky prečítal, a že s nimi súhlasí zakliknutím príslušného vyhlásenia týkajúceho sa obchodných podmienok vo formulári. Pre pokračovanie vo rezervácii Ubytovaný zaklikne políčko REZERVOVAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY a bude presmerovaný do poslednej časti rezervačného formuláru - Potvrdenie rezervácie .

2.7.      Pred definitívnym potvrdením rezervácie (zakliknutím políčka REZERVOVAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY) má Ubytovaný možnosť obsah rezervácie kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť. Prostredníctvom políčka UPRAVIŤ REZERVÁCIU sa  môže vždy vrátiť na predchádzajúce kroky vytvárania rezervácie. Obsah rezervácie sa počas jej priebehu zobrazuje vedľa samotného formulára.

2.8.      V časti formuláru Potvrdenie rezervácie Ubytovaný kliknutím na políčko ZAPLATIŤ prejde k vykonaniu platby zvoleným spôsobom. Odoslanie platby Ubytovaný potvrdí na ďalšej obrazovke zakliknutím políčka POTVRDIŤ PLATBU.

2.9.      Rezervácia zaslaná Ubytovateľovi je návrhom na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní za zmluvných podmienok podľa týchto obchodných podmienok. Rezervácia je určená pre Ubytovateľa na prijatie Ubytovateľom v lehote 3 dní od jej doručenia Ubytovateľovi.

2.10.   Ubytovateľ je povinný potvrdiť Ubytovanému doručenie rezervácie bezodkladne po jej doručení Ubytovateľovi. Takéto potvrdenie doručenia rezervácie nie je potvrdením o záväznej akceptácii rezervácie podľa bodu 2.11 týchto obchodných podmienok a jeho prijatím Ubytovaným sa zmluva o ubytovaní ešte nepovažuje za uzatvorenú. Potvrdenie podľa tohto bodu má len informatívny charakter za účelom potvrdenia prijatia formuláru rezervácie Ubytovateľom, obsahom potvrdenia budú identifikačné údaje Ubytovateľa a Ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby. Ak však potvrdenie podľa tohto bodu obsahuje aj text “Potvrdenie o záväznej akceptácii rezervácie“ alebo iný text z ktorého vyplýva, že potvrdenie podľa tohto bodu je súčasne potvrdením o záväznej akceptácii rezervácie, považuje sa toto potvrdenie súčasne za Potvrdenie o záväznej akceptácii rezervácie podľa bodu 2.11 obchodných podmienok; potvrdenie v takom prípade obsahuje aj náležitosti podľa druhej vety nasledujúceho bodu obchodných podmienok.

2.11.   Zmluva o ubytovaní medzi Ubytovateľom a Ubytovaným vzniká záväzným akceptovaním rezervácie Ubytovaného Ubytovateľom, ktoré Ubytovateľ uskutoční zaslaním e-mailovej správy na adresu Ubytovaného, pričom takáto správa bude označená ako “Potvrdenie o záväznej akceptácii rezervácie“. Okamihom doručenia záväznej akceptácia nadobúda zmluva o ubytovaní uzatvorená na diaľku účinnosť. V tele správy budú uvedené identifikačné údaje Ubytovateľa a Ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby, prílohou e-mailovej správy budú tieto obchodné podmienky. Na e-mailovú adresu Ubytovaného mu budú v prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho rezerváciou. Ubytovateľ nie je povinný akceptovať rezerváciu pred prijatím platby za rezerváciu.

2.12.   Pred záväzným akceptovaním rezervácie Ubytovaného Ubytovateľom, je Ubytovateľ podľa vlastného uváženia oprávnený požiadať Ubytovaného o dodatočné potvrdenie rezervácie, resp. Ubytovaného v súvislosti s vybavovaním objednávky kontaktovať (napr. telefonicky alebo e.mailom).

2.13.   Ubytovateľ je oprávnený rezerváciu odmietnuť, ak Ubytovaný uviedol pri vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z kapacitných alebo iných závažných dôvodov nie je schopný poskytnúť Ubytovanému ubytovanie za podmienok uvedených Ubytovaným v rezervácii, ak sa s Ubytovaným nedohodne na zmene týchto podmienok.

2.14.   Ubytovateľ je oprávnený rezerváciu odmietnuť, ak Ubytovaný v minulosti porušil podmienky inej zmluvy o ubytovaní s Ubytovateľom.

2.15.   O odmietnutí rezervácie bude Ubytovaný informovaný e-mailom. Cena za ubytovanie, prípadne rezervačný poplatok uhradený Ubytovaným pred odmietnutím rezervácie mu Ubytovateľ vráti v lehote do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Ubytovaným nedohodne inak.

2.16.   Ubytovateľ je oprávnený od zmluvy o ubytovaní odstúpiť, ak po akceptácii rezervácie zistí, že Ubytovaný uviedol pri vytvárané rezervácie nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak zo závažných dôvodov nie je schopný poskytnúť Ubytovanému ubytovanie za podmienok uvedených Ubytovaným v rezervácii, a ak od Ubytovateľa nemožno poskytnutie ubytovacích služieb spravodlivo požadovať. V prípade odstúpenia od zmluvy o ubytovaní Ubytovateľom z uvedeného dôvodu, vráti Ubytovateľ Ubytovanému všetky platby prijaté v súvislosti so zmluvou o ubytovaní do 7 dní od odstúpenia od zmluvy o ubytovaní.

2.17.   Uzavretú zmluvu o ubytovaní Ubytovateľ archivuje prostredníctvom trvanlivého nosiča po dobu 5 rokov a Ubytovanému je prístupná na požiadanie.

3. Zrušenie online rezervácie, storno poplatky

3.1.      V zmysle § 7 ods. 6 psím. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na poskytovanie ubytovacích služieb na rekreačné účely nevzťahujú ustanovenia o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle § 7 ods. 1 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2.      Ubytovaný má právo stornovať online rezerváciu pobytu prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou. Stornovanie rezervácie je účinné voči Ubytovateľovi dňom doručenia oznámenia o stornovaní rezervácie.

3.3.      V prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného hoci z časti na obdobie top sezóny 60 dní alebo viac dní pred nástupom na pobyt, nebude Ubytovateľ účtovať Ubytovanému storno poplatok. V prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného na obdobie bežnej sezóny 14 dní alebo viac dní pred nástupom na pobyt, nebude Ubytovateľ účtovať Ubytovanému storno poplatok. Za top sezónu sa rozumie (i) obdobie od 23. decembra príslušného kalendárneho roka do 06. januára nasledujúceho kalendárneho roka a (ii) obdobie od Zeleného štvrtka (štvrtok bezprostredne prechádzajúci Veľkonočnému piatku) do utorka bezprostredne nasledujúceho po Veľkonočnom pondelku; za bežnú sezónu sa rozumie obdobie kalendárneho roka mimo obdobia top sezóny.

3.4.      V prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného hoci z časti na obdobie top sezóny Ubytovaným menej ako 60 dní pred nástupom na pobyt a v deň nástupu na pobyt, ako aj v prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného na obdobie bežnej sezóny Ubytovaným menej 14 dní pred nástupom na pobyt a v deň nástupu na pobyt, má Ubytovateľ nárok účtovať si storno poplatok vo výške 50% z ceny ubytovania. Na úhradu storno poplatku je Ubytovateľ oprávnený si započítať sumu zaplateného rezervačného poplatku.

3.5.      V prípade závažných dôvodov stornovania rezervácie pobytu na strane Ubytovaného, na základe oznámenia a predloženia dôveryhodných dôkazov o príčine závažných dôvodov Ubytovateľovi, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Odpustenie, resp. zníženie, poplatku však nie je právne nárokovateľné.

4. Platobné podmienky

4.1.      Všetky ceny za ubytovacie služby a všetky ďalšie poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane DPH.

4.2.      Ubytovaný je povinný zaplatiť za ubytovacie služby cenu podľa akceptovanej objednávky. Spolu s cenou ubytovania je Ubytovaný povinný zaplatiť poplatky v zmysle týchto obchodných podmienok, na ktoré Ubytovateľovi vznikol nárok za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

4.3.      V cene a poplatkoch podľa predchádzajúceho bodu nie sú zahrnuté poplatky banky Ubytovaného za vykonanie ich úhrady ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu Ubytovaným. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Ubytovaný na základe vzťahu Ubytovaného s bankou a na základe vzťahu Ubytovaného s poskytovateľom pripojenia na internet.

4.4.      V prípade online rezervácie pobytu môže rezervačný poplatok (predstavujúci  50% ceny za ubytovanie) alebo celú sumu ceny za ubytovanie Ubytovaný uhradiť Ubytovateľovi nasledujúcimi spôsobmi:

 1. bezhotovostným prevodom na účet Ubytovateľa IBAN: SK66 0200 0000 0024 9601 2556, BIC: SUBASKBX (bez poplatku, Ubytovaný ale platí poplatky svojej banky);
 2. bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty (podporované typy kariet VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRON) počas procesu uskutočňovania rezervácie resp.  bezprostredne po odoslaní objednávky, (bez poplatku, Ubytovaný ale platí poplatky svojej banky).

4.5.      Druhú polovicu ceny za ubytovanie, v prípade výberu možnosti uhradenia rezervačného poplatku, pri online rezervácii môže Ubytovaný uhradiť pri nástupe na pobyt na mieste nasledovným spôsobom:

 1. v hotovosti
 2. bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty

4.6.      Ďalšie poplatky v zmysle Ubytovacieho poriadku môže Ubytovaný uhradiť na mieste nasledovným spôsobom:

 1. v hotovosti
 2. bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty

5. Reklamačný poriadok

5.1.      Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na ubytovacie služby objednané a zakúpené Ubytovaným u Ubytovateľa prostredníctvom internetovej stránky Ubytovateľa ako aj prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o ubytovaní na mieste.

5.2.      Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady ubytovacích služieb u Ubytovateľa Ubytovaným.

5.3.      Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Ubytovateľa. Ubytovaný odoslaním online rezervácie Ubytovateľovi ako aj podpisom zmluvy o ubytovaní na mieste Ubytovateľovi potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie ubytovacích služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť..

5.4.      Ak sú Ubytovanému poskytnuté ubytovacie služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako bolo dohodnuté, alebo ako je to obvyklé, vzniká Ubytovanému právo na reklamáciu. Ubytovaný je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po vyskytnutí sa vady, na mieste u Ubytovateľa alebo ním určenej osoby podľa platného reklamačného poriadku, inak mu toto právo zaniká. Reklamáciu tovaru je Ubytovaný povinný zaslať Ubytovateľovi na niektorú z nasledovných adries:

 • recepcia@villairene.sk
 • WIRTSCHAFT, s.r.o., Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika
 • Osobne o Ubytovateľa na adrese 17. novembra 3, 914 51 Trenčianske Teplice

5.5.      Ubytovateľ alebo určená osoba vydá Ubytovanému potvrdenie o uplatnení reklamácie v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť dôvody reklamácie uvádzané Ubytovaným a poučiť Ubytovaného o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a primerane z ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

5.6.      Ubytovateľ alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie v zmysle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ihneď a bezodkladne po určení spôsobu vybavenia reklamácie reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie vydá Ubytovateľ Ubytovanému bezodkladne potvrdenie v písomnej forme.

5.7.      Ubytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z ním určených spôsobov:

 1. bezodkladne vykonaním potrebnej opravy/úpravy v ubytovacej jednotke, ak je takýmto spôsobom možné odstrániť dôvod reklamácie
 2. výmenou ubytovacej jednotky za ubytovaciu jednotku rovnakej alebo vyššej kvality
 3. vyplatením primeranej zľavy z ceny ubytovania
 4. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

5.8.      Ak Ubytovaný nie je spokojný so spôsobom, ktorým Ubytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Ubytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Ubytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Ubytovateľ  na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Ubytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke http://www.mhsr.sk); Ubytovaný má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.9.      Ubytovaný je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Ubytovaný môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Ubytovaný pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Ubytovaný môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 6. Ubytovací poriadok

6.1.      Práva a povinnosti uvedené v Ubytovacom poriadku sa vzťahujú primerane na Ubytovaného ako aj na spoluubytované osoby (spoločne len „ubytovaní” ).

6.2.      Ubytovateľ je oprávnený pri rezervácii pobytu žiadať od ubytovaného zaplatenie rezervačného poplatku vo výške  50 %  z ceny za ubytovanie a služby s ním spojené v ostatnom texte len „rezervačný poplatok”). V prípade zrušenia rezervácie má Ubytovateľ právo požadovať od ubytovaného storno poplatok vo výške určenej podľa ustanovení článku 3 obchodných podmienok (ďalej len „storno poplatok”).

6.3.      Ubytovateľ môže ubytovať v  Budove len osoby, ktoré sú na pobyt riadne prihlásené.

6.4.      Ubytovaní sú pri nástupe na pobyt povinní preukázať sa personálu Budovy dokladom preukazujúcim totožnosť v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení, na základe ktorého vykoná personál Budovy zápis do knihy ubytovaných.

6.5.      Ak Ubytovaný nie je štátnym občanom Slovenskej republika, je povinný predložiť personálu Budovy svoju identifikačnú kartu, pas, alebo iný rovnocenný doklad totožnosti a vyplniť a odovzdať personálu Budovy vykonávajúcemu registráciu ubytovaných úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré mu bolo predložené pri príchode v zmysle § 113 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, pričom údaje musí uviesť pravdivo a úplne.

6.6.      Nástup ubytovaných na pobyt je v deň nástupu na pobyt určený v rezervácii medzi 14.00 hod a 20.00 hod. V prípade nedostavenia sa na pobyt v čase uvedenom v predchádzajúcej vete má Ubytovateľ právo odmietnuť neskorší nástup ubytovaných na pobyt a žiadať od Ubytovaného zaplatenie storno poplatku a ubytovaciu jednotku obsadiť inými záujemcami o ubytovanie. To neplatí v prípade, ak boli Ubytovaný a Ubytovateľ výslovne dohodnutí na neskoršom nástupe na pobyt. V prípade dohody podľa predchádzajúcej vety sa Ubytovaný zaväzuje uhradiť Ubytovateľovi poplatok za neskorý nástup na pobyt vo výške 5,00 EUR a to platbou pri nástupe na ubytovanie v hotovosti alebo platbou prostredníctvom platobnej karty v okamihu ukončenia pobytu.

6.7.      Ubytovaní sú povinní ukončiť pobyt najneskôr do 11.00 hodiny v deň ukončenia pobytu. V opačnom prípade je Ubytovateľ oprávnený účtovať si k cene ubytovania poplatok za oneskorené ukončenie pobytu vo výške 10.00 EUR za každú začatú hodinu po určenom čase ukončenia pobytu. Ubytovaný je povinný poplatok za oneskorené ukončenie pobytu zaplatiť Ubytovateľovi v hotovosti alebo platbou prostredníctvom platobnej karty v okamihu ukončenia pobytu.

6.8.      Ak Ubytovateľ z dôvodov na svojej strane nemôže poskytnúť Ubytovanému ubytovaciu jednotku podľa Zmluvy od začiatku pobytu alebo sa z dôvodov na strane Ubytovateľ počas pobytu vyskytne skutočnosť, ktorá bráni pokračovaniu pobytu v dohodnutej ubytovacej jednotke, je Ubytovateľ oprávnený poskytnúť Ubytovanému inú ubytovaciu jednotku rovnakej alebo vyššej kvality bez príplatku.

6.9.      Ak Ubytovaný požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Ubytovateľ ponúknuť aj inú ubytovaciu jednotku, v inej cenovej relácii, než tá, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takomto prípade nemá Ubytovaný nárok na ubytovanie v ubytovacej jednotke, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a ani na ubytovanie v inej ubytovacej jednotke Budovy, ak to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné.

6.10.   Pri odovzdaní ubytovacej jednotky preberá Ubytovaný inventár ubytovacej jednotke, ktorý je povinný si pri odovzdaní ubytovacej jednotke skontrolovať a nezrovnalosti je povinný hlásiť okamžite personálu Budovy; v prípade, že tieto nenahlási, bude za ne zodpovedať akoby ich spôsobil sám. Ubytovaný preberá vstupom do ubytovacej jednotky zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu jeho inventáru.

6.11.   Ubytovaný je povinný zložiť v hotovosti alebo platbou prostredníctvom platobnej karty pri nástupe na pobyt vratnú zálohu vo výške 100,00 EUR/ubytovacia jednotka (ďalej len „vratná záloha”), ktorá slúži na pokrytie prípadných škôd a nákladov, ktoré vznikli v dôsledku, zničenia a/alebo straty inventáru (podľa jeho hodnoty uvedenej v inventárnom zozname), ako aj straty kľúčov od ubytovacej jednotky, silného znečistenia Budovy ako aj na krytie iných finančných nárokov Ubytovateľa voči Ubytovanému, s uvedeným použitím vratnej zálohy týmto Ubytovaný vyslovuje svoj súhlas.

6.12.   Vratnú zálohu vráti Ubytovateľ Ubytovanému v hotovosti alebo na ním určený účet pri ukončení pobytu v prípade, že nebude použitá na krytie finančných nárokov Ubytovateľa voči Ubytovanému. V prípade ak dôjde k škodám uvedeným v predchádzajúcom bode, ktorých výška nedosahuje 100,00 EUR, po odpočítaní spôsobenej škody a nákladov vráti Ubytovateľ Ubytovanému zvyšnú časť vratnej zálohy hotovosti alebo na ním určený účet pri ukončení pobytu. Spôsob vrátenia vratnej zálohy si dohodnú Ubytovateľ a Ubytovaný pri jej zložení. V prípade, ak sa Ubytovateľ a Ubytovaný dohodnú na vrátení vratnej zálohy, príp. jej časti,  formou prevodu na ubytovaným určený účet, zaväzuje sa Ubytovateľ sumu vratnej zálohy, príp. jej časti, previesť na takto určený účet najneskôr do 3 dní odo dňa ukončenia pobytu.

6.13.   Ak dôjde k predčasnému ukončeniu pobytu z dôvodu na strane Ubytovaného, tento nemá nárok na vrátenie časti ceny ubytovania za dni, ktoré mal pobyt trvať a v dôsledku predčasného ukončenia pobytu netrval.

6.14.   Ubytovaní nesmú vynášať inventár ubytovacej jednotky do exteriérov Budovy alebo mimo areálu Budovy.

6.15.   Premiestňovanie zariadenia ubytovacej jednotky, úpravy, opravy ubytovacej jednotky a spoločných priestorov Budovy, zásahy do sietí a inštalácie ubytovanými sú zakázané.

6.16.   V celom objekte Budovy platí prísny zákaz prijímania návštev a prenocovania neubytovaných osôb bez súhlasu Ubytovateľa. Ubytovaní nesmú vpúšťať do ubytovacej jednotky ani Budovy neznáme osoby.

6.17.   Ubytovanie domácich zvierat je prísne zakázané.

6.18.   Ubytovaný nie je oprávnený kdekoľvek v areáli Budovy nosiť zbraň a strelivo alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.

6.19.   Používanie vlastných elektrospotrebičov v Budove s výnimkou spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky, notebooky, ...) je prísne zakázané.

6.20.   V celom areáli Budovy je prísne zakázané fajčiť alebo manipulovať s otvoreným ohňom s výnimkou miest na to vyhradených, ktoré sú za týmto účelom označené.

6.21.   Ubytovaní sú povinní v celom areáli Budovy a jeho blízkom okolí dodržiavať nočný kľud v čase od 22:00 do 07:00 hodiny.

6.22.   Ubytovaní sú povinní udržiavať v ubytovacej jednotke a spoločných priestoroch primeraný poriadok a čistotu. Ubytovaní nesmú vstupovať do vnútorných priestorov Budovy v špinavej obuvi, túto sú povinní si očistiť pred vstupom do vnútorných priestorov.

6.23.   Ubytovaní sú povinní udržiavať primeranú čistotu tiež v exteriéri Budovy a neznehodnocovať vybavenie exteriéru. V exteriéri Budovy je zakázané umývať motorové vozidlá.

6.24.   Ku každej ubytovacej jednotke prislúcha jedno parkovacie miesto v areály Budovy. Ubytovaní sú oprávnení použiť výlučne parkovacie miesto prislúchajúce k ním užívanej ubytovacej jednotke.

6.25.   Ubytovaní sú povinní neplytvať elektrickou energiou, za nadmernú spotrebu si môže Ubytovateľ vyúčtovať doplatok za nadmernú spotrebu energie podľa aktuálneho cenníka dodávateľa elektrickej energie. Na vykrytie tejto úhrady má Ubytovateľ právo použiť zodpovedajúcu časť vratnej zálohy.

6.26.   Za ubytované maloleté deti zodpovedá ich zástupca. Deti do  6 rokov sa nemôžu v areáli Budovy pohybovať bez dozoru dospelej osoby. Pri vzniku úrazu, prípadne nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou bolo prihlásené na pobyt. Táto osoba rovnako zodpovedá za škody spôsobené maloletým dieťaťom.

6.27.   Ubytovaní súhlasia s tým, že počas pobytu má právo Ubytovateľ alebo ním poverené osoby vstupovať do ubytovacej jednotky za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z povinnosti zabezpečenia riadneho chodu Budovy a prevádzkového poriadku. V prípade pobytov trvajúcich viac ako sedem dní, Ubytovateľ raz týždenne ubytovaciu jednotku uprace a vymení posteľnú bielizeň a uteráky.

6.28.   Pri ukončení pobytu je ubytovaný povinný:

 1. vrátiť celý inventár ubytovacej jednotky,
 2. vrátiť všetky prevzaté kľúče;
 3. vyprázdniť chladničku;
 4. umyť použitý riad

V prípade nesplnenia vyššie uvedených povinností má Ubytovateľ právo účtovať si voči Ubytovanému nasledovný sankčný poplatok:

 • v prípade porušenia povinnosti podľa písm. a) vo výške vzniknutej škody v zmysle hodnoty podľa inventárneho zoznamu
 • v prípade porušenia povinnosti podľa písm. b) vo výške 50,00 EUR
 • v prípade porušenia povinnosti podľa písm. c) vo výške 10,00 EUR
 • v prípade porušenia povinnosti podľa písm. d) vo výške 10,00 EUR

Takto určený sankčný poplatok je splatný okamihom ukončenia pobytu a bude odpočítaný od vratnej zálohy.  V prípade, ak celková suma sankčného poplatku presiahne výšku vratnej zálohy je Ubytovaný povinný tento rozdiel Ubytovateľovi zaplatiť v hotovosti alebo platbou prostredníctvom platobnej karty v okamihu ukončenia pobytu.

 7. Ochrana osobných údajov

7.1     Zmluvné strany sa dohodli, že Ubytovaný v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi Ubytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu. V prípade ak Ubytovateľ spracúva aj iné osobné údaje Ubytovaného, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o ubytovaní. Ubytovaný poskytuje osobné údaje Ubytovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Ubytovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s Ubytovaným a preto ju nebude možné s Ubytovaným ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Ubytovaného, potvrdenie rezervácie a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, poskytnutie služby, uzavretie zmluvy, evidencia uzavretej zmluvy, riadne plnenie záväzkov zo zmluvy, ako aj ohlasovanie pobytu ubytovaných v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov,. Ubytovaný prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Ubytovaný prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

7.2     Účelom spracúvania osobných údajov je aj realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách (marketingové účely). Ubytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si ubytovania prostredníctvom internetovej stránky www.villairene.sk zaškrtnutím príslušného tlačítka/políčka.

7.3     Ubytovaný zaslaním rezervácie Ubytovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby Ubytovateľ spracúval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Ubytovateľa a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, najmä v informačnom systéme Prémio – rezervačný systém a v informačnom systéme MRP – ekonomický software. Tieto osobné údaje Ubytovateľ spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ubytovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Ubytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Ubytovaného zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ubytovateľ spracúva osobné údaje Ubytovaného len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ubytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Ubytovaného v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže Ubytovaný odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Ubytovaného Ubytovateľovi a údaje budú následne vymazané. Ubytovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

7.4     Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 7.1 až 7.3 obchodných podmienok.

7.5     Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

7.6     Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7.7     Ubytovaný má právo na základe písomnej žiadosti od Ubytovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
   1. identifikačné údaje Ubytovateľa a zástupcu Ubytovateľa, ak bol vymenovaný,
   2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Ubytovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,
   3. účel spracúvania osobných údajov,
   4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ a
   5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Ubytovaného na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
    1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Ubytovateľ získava osobné údaje Ubytovaného na základe súhlasu Ubytovaného podľa § 11 ZOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Ubytovaný povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Ubytovateľ oznámi Ubytovanému právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
    2. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
    3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
    4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
    5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Ubytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Ubytovaného.

7.8     Právo Ubytovaného podľa bodu 7.7 bodu 5 a 6 týchto obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Ubytovaného, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7.9     Ubytovaný na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Ubytovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Ubytovaného na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Ubytovaného na účely priameho marketingu.

7.10  Ubytovaný na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Ubytovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Ubytovaného je oprávnená, Ubytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Ubytovateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

7.11  Ubytovaný na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Ubytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Ubytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Ubytovaný má právo žiadať Ubytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Ubytovateľ je povinný žiadosti Ubytovaného vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Ubytovateľ informuje Ubytovaného v lehote podľa ods. 7.17. týchto obchodných podmienok. Ubytovaný nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Ubytovaného, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Ubytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Ubytovaného, alebo ak Ubytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Ubytovaného.

7.12  Ubytovaný pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.13  Ak Ubytovaný nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7.14  Žiadosť Ubytovaného podľa ods. 7.7 bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto obchodných podmienok a ods. 7.10 až 7.12 týchto obchodných podmienok vybaví Ubytovateľ bezplatne.

7.15  Žiadosť Ubytovaného podľa ods. 7.7 bodu 4 týchto obchodných podmienok vybaví Ubytovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Ubytovanému, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

7.16  Ubytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Ubytovaného podľa odsekov 7.14 a 7.15 týchto obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

7.17  Obmedzenie práv Ubytovaného podľa ods. 7.9 týchto obchodných podmienok Ubytovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Ubytovanému a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7.18  Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Ubytovaný. Týmto ako Ubytovaný udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 7.1 až 7.3 obchodných podmienok spoločnosťou WIRTSCHAFT, s.r.o., Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 44 306 423. Ako Ubytovaný som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako Ubytovaný prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.villairene.sk .

7.19  Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing. V súlade s bodom 7.2 obchodných podmienok týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou WIRTSCHAFT, s.r.o., Ul. 29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 44 306 423 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. 

8. Záverečné ustanovenia

8.1     Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.06.2016.

8.2     Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Ubytovanému odoslaním online rezervácie Ubytovaného Ubytovateľovi.

8.3     Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke Ubytovateľa.

8.4     Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. V prípade, ak je zmluva o ubytovaní uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.5     Zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi Ubytovateľom a Ubytovaným je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Záväzky Ubytovaného zo zmluvy o ubytovaní trvajú počas platnosti zmluvy o ubytovaní, najdlhšie však do ich splnenia.